top of page

Reklamační řád 

I.  VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14DNÍ.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží můžete vrátit na naší prodejně nebo skladu, podle toho, kde jste jej vyzvedl. Právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu: Velvet floor s.r.o. - sklad Fofr Opava, Tešínská 37, Opava

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, ze kterého je zřejmé, že zboží jste zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

 

II. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ.

VELVET FLOOR s.r.o.  odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

U věcí prodávaných za nižší cenu (netýká se akčních výrobků ani množstevních slev), neodpovídá společnost VELVET FLOOR s.r.o. za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Kupující uplatňuje reklamaci tak, že se prokáže prodejním dokladem, případně záručním listem, byl-li na zboží vystaven a předáním zboží. Není-li předání zboží možné např. z důvodu jeho trvalého spojení s budovou nebo jiným povrchem, sdělí kupující spol. VELVET FLOOR s.r.o. , kde se zboží trvale nachází a kde je možné provést jeho prohlídku.

Při přebírání zboží si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží dodané prodávajícím pečlivě prohlédnout a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese

Reklamační oddělení VELVET FLOOR s.r.o. Kačírkova 3034/1, 746 01 Opava

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Reklamaci můžete uplatnit dvěma možnými způsoby:

  • Reklamaci můžete osobně předat na prodejně Velvet floor, kde jste zboží zakoupil v případě osobního odběru zboží nebo po předchozí domluvě na skladu Fofr Opava, Tešínská 37, Opava . Doporučujeme uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního listu.

  • V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci zasláním přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu v zájmu rychlého průběhu reklamačního řízení : VELVET FLOOR s.r.o., Fofr Opava, Tešínská 37, Opava

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit formulář reklamačního listu ke stažení níže.

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
Peníze vám pošleme na bankovní účet nebo vám částku vyplatíme na naší prodejně.

Náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním, mechanickým poškozením apod.),

  • zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a doložíte výši nákladů ( účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
 

V případě, že reklamace nebude uznána, je kupující povinen jím reklamované zboží vyzvednout, a to ve lhůtě nejdéle do 1 měsíce, ode dne, kdy bude o výsledku reklamace vyrozuměn. V případě, že tak neučiní, je společnost VELVET FLOOR s.r.o. oprávněna účtovat poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za každý započatý den. To samé platí v případě vyzvednutí opraveného zboží. Opravené zboží bude vydáno pouze po předložení originálu reklamačního formuláře.

V případě nevyzvednutí zboží do šesti měsíců ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace, je společnostVELVET FLOOR s.r.o. oprávněna na základě podpisu reklamačního protokolu a v něm uděleného souhlasu zákazníka uvedený výrobek prodat ve smyslu ust. § 656 občanského zákoníku.

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2018

Tento reklamační řád je k dispozici na provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.velvetfloor.cz

bottom of page